دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : الهام   اعتمادی

پست الکترونیکی : e-etemadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : تاریخ هنر ایران اسلامی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی پژوهش هنر

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

الهام اعتمادی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^